SỞ HỮU HỆ THỐNG CÔNG NGHIỆP

Giai đoạn lọc cặn thô (Từ 100um trở lên)
Mắt thường có thể nhìn thấy
Giai đoạn lọc cặn tinh (Từ 1 đến 80um)
Mắt thường không nhìn thấy được
Giai đoạn lọc khuẩn (Từ 0.1um)
Khuẩn Alternaria, Ecoli, Coliform, Samonela
Giai đoạn lọc Ultra (Từ 0.01um)
Hydrocid kim loại, vi khuẩn, 1 số dạng virus
Giai đoạn lọc Nano (Từ 0.001um)
Virut, ion đa hóa trị, chất hữu cơ đơn phân tử
Giai đoạn lọc RO (Từ 0.0001um)
Tạp chất hữu cơ, virut, kim loại hòa tan, các ion đơn trị

Nhà phân phối và sản xuất hệ thống thiết bị vật tư lọc chất lỏng cho nghành công nghiệp bao gồm túi lọc, lõi lọc và vỏ bình lọc

Nhà phân phối và sản xuất hệ thống thiết bị vật tư lọc chất lỏng cho nghành công nghiệp bao gồm túi lọc, lõi lọc và vỏ bình lọc

Nhà phân phối và sản xuất hệ thống thiết bị vật tư lọc chất lỏng cho nghành công nghiệp bao gồm túi lọc, lõi lọc và vỏ bình lọc

Nhà phân phối và sản xuất hệ thống thiết bị vật tư lọc chất lỏng cho nghành công nghiệp bao gồm túi lọc, lõi lọc và vỏ bình lọc

Nhà phân phối và sản xuất hệ thống thiết bị vật tư lọc chất lỏng cho nghành công nghiệp bao gồm túi lọc, lõi lọc và vỏ bình lọc
Nhà phân phối và sản xuất hệ thống thiết bị vật tư lọc chất lỏng cho nghành công nghiệp bao gồm túi lọc, lõi lọc và vỏ bình lọc