SỞ HỮU HỆ THỐNG CÔNG NGHIỆP

                 Giai đoạn lọc cặn thô (Từ 100um trở lên)
                             Mắt thường có thể nhìn thấy
                  Giai đoạn lọc cặn tinh (Từ 1 đến 80um)
                       Mắt thường không nhìn thấy được
                        Giai đoạn lọc khuẩn (Từ 0.1um)
            Khuẩn Alternaria, Ecoli, Coliform, Samonela
                        Giai đoạn lọc Ultra (Từ 0.01um)
            Hydrocid kim loại, vi khuẩn, 1 số dạng virus
                       Giai đoạn lọc Nano (Từ 0.001um)
            Virut, ion đa hóa trị, chất hữu cơ đơn phân tử
                       Giai đoạn lọc RO (Từ 0.0001um)
  Tạp chất hữu cơ, virut, kim loại hòa tan, các ion đơn trị