Nhà phân phối và sản xuất hệ thống thiết bị vật tư lọc chất lỏng cho nghành công nghiệp bao gồm túi lọc, lõi lọc và vỏ bình lọc

Nhà phân phối và sản xuất hệ thống thiết bị vật tư lọc chất lỏng cho nghành công nghiệp bao gồm túi lọc, lõi lọc và vỏ bình lọc

Nhà phân phối và sản xuất hệ thống thiết bị vật tư lọc chất lỏng cho nghành công nghiệp bao gồm túi lọc, lõi lọc và vỏ bình lọc

Nhà phân phối và sản xuất hệ thống thiết bị vật tư lọc chất lỏng cho nghành công nghiệp bao gồm túi lọc, lõi lọc và vỏ bình lọc

Nhà phân phối và sản xuất hệ thống thiết bị vật tư lọc chất lỏng cho nghành công nghiệp bao gồm túi lọc, lõi lọc và vỏ bình lọc
Nhà phân phối và sản xuất hệ thống thiết bị vật tư lọc chất lỏng cho nghành công nghiệp bao gồm túi lọc, lõi lọc và vỏ bình lọc
  • slideshow
Túi lọc Lõi lọc Bình lọc Ron / vòng đệm
  Vật liệu                         Nhiệt độ giới hạn        Vật liệu   Nhiệt độ giới hạn        Vật liệu                              Nhiệt độ giới hạn         Vật liệu                     Nhiệt độ giới hạn     
  Polypropylene (PP)   900C    /  1940F   Polypropylene (PP)   950C    /  2030F   Poly vinyl clorue   600C   / 1400F   Buna N   1490C / 3000F
  Polyester (PE)   1490C  /  3000F   Polyester (PE)   1200C  /  2480F   Polypropylene (PP)   850C   / 1850F   EPDM   1490C / 3000F
  Nylon (NMO)   1630C  /  3250F   Nylon (NMO)   1250C  /  2570F   Thép không gỉ 304SS   4000C / 7520F   Silicone   3160C / 6000F
    Cotton (CT)   1800C  /  3560F   Thép không gỉ 316SS   4000C / 7520F   Viton   2320C / 4490F
  Sợi thủy tinh (GF)   4000C  /  7520F     Teflon   2600C / 5000F
  Poly ether sulfone (PES)   800C    /  1760F  
  Poly tetra Flour ethylene (PTFE)   950C    /  2030F